Zgłoś uwagi do projektu ustawy o Poznańskim Związku Metropolitalnym

W grudniu ubiegłego roku posłowie Nowoczesnej z Poznania złożyli do laski marszałkowskiej projekt ustawy o Poznańskim Związku Metropolitalnym, który powstał w ramach prac członków Koła Poznań Nowoczesnej Ryszarda Petru. Pierwsze czytanie ustawy odbędzie się w najbliższy piątek. Uwagi do przedłożonego projektu można zgłaszać na adres: [email protected] 

O projekcie:

Celem przedłożonego projektu jest wprowadzenie do polskiego systemu prawnego możliwości utworzenia Poznańskiego Związku Metropolitalnego. Odbędzie się to poprzez wprowadzenie dedykowanej ustawy metropolitalnej.

Utworzenie Poznańskiego Związku Metropolitalnego umożliwi przeniesienie pewnych zadań takich jak transport publiczny, promocja, planowanie przestrzenne, planowanie rozwoju, prowadzenie centrów usług wspólnych, pozyskiwanie inwestorów na poziom Związku Metropolitalnego. Zadania wymienione powyżej oraz szereg innych charakteryzują się tym, że swym charakterem wykraczają poza granice administracyjne gmin i powinny być realizowane przez związek.

Związek byłby zrzeszeniem gmin i powiatów położonych w województwie wielkopolskim. Obejmuje spójny pod względem przestrzennym obszar oddziaływania miasta na prawach powiatu Poznania, charakteryzujący się istnieniem silnych powiązań funkcjonalnych, zamieszkały przez co najmniej 600 000 mieszkańców

W przeciwieństwie do pozostałych projektów ustaw metropolitalnych nasz projekt zakłada, że przystąpienie do Związku będzie autonomiczną decyzją każdego samorządu. Tylko gminy, które wyrażą wolę przystąpienia do Związku, staną się jego częścią. Żaden samorząd gminny nie będzie do tego przymuszony. Gmina będzie mogła przystąpić do związku w każdej chwili. Poszanowanie autonomii wszystkich podmiotów było dla nas priorytetem.

Dodatkowe 140 mln złotych dla Metropolii

Podjęcie decyzji o utworzeniu Poznańskiego Związku Metropolitalnego pozwoli wykorzystać instrument finansowy przewidziany w ustawie dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 5 % podatku dochodowego od osób fizycznych, pozostanie do dyspozycji Związku Metropolitalnego.  Jest to niewątpliwie bardzo konkretna zachęta, która spowoduje że Poznań, gminy powiatu poznańskiego, powiat poznański oraz inne chętne samorządy, po utworzeniu takiej możliwości prawnej powinny zdecydować się na utworzenie związku.

Interesy wszystkich członków Poznańskiego Związku Metropolitalnego zostały zabezpieczone poprzez wprowadzenie odpowiednich mechanizmów głosowania w ramach Poznańskiego Związku Metropolitalnego. Gwarantuje to wprowadzenie dwóch kategorii większości, jakie należy uzyskać aby podjąć uchwałę przez zgromadzenie związku. Zabezpiecza to interes wszystkich samorządów tworzących Poznański Związek Metropolitalny. Wyeliminuje to sytuację, gdy któraś ze stron (Miasto Poznań lub otaczające go gminy) przeforsuje swoje rozwiązanie.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało rządowy projekt ustawy, który daje możliwość powołania związku metropolitalnego wyłącznie w województwie śląskim. Proponujemy podobne rozważania. Dlaczego Śląsk ma mieć takie preferencje a Poznań nie?

W Polsce ustawa metropolitalna powinna powstać co najmniej 8-9 lat temu. Przez ostatnie 8 lat władza centralna nie potrafiła uchwalić żadnego projektu, a było ich co najmniej kilka. Gdyby to się stało dzisiaj bylibyśmy kilka kroków dalej w zakresie integracji transport publicznego, wspólnego biletu, Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, efektywnego planowania przestrzennego, świadczenia zintegrowanych usług dla mieszkańców. To pozwoliłoby nam efektywniej rozwiązywać problemy związane z wyludnianiem się Poznania.

Projekt nie ogranicza przyłączenia się samorządów spoza powiatu poznańskiego, chociaż te są ze sobą najmocniej powiązane funkcjonalnie. Docelowo do Związku mogą przystąpić Kościan, Środa Wielkopolska czy np. Gniezno, wszystko będzie zależeć woli tych podmiotów.

Zadania Związku

Głównym zadaniem związku będzie transport publiczny, który powinien być zarządzany przez jeden podmiot na terenie Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego Zwiększy to efektywność w zarządzaniu, ułatwi wprowadzenie jednego biletu komunikacyjnego, pozwoli w lepszym stopniu dostosować go do potrzeb mieszkańców. Przybliży nas do tego marzenia od którego zaczęły się procesy integracyjne tj. jednego transportu publicznego dla wszystkich.

Powstanie związku niewątpliwie ułatwiłoby dalszą rozbudowę kolei metropolitalnej oraz jej integrację z gminnym transportem publicznym. Związek będąc zarządcą gminnego transportu publicznego na terenie Metropolii byłby kluczowym partnerem dla rozwoju Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Rolą związku będzie współdziałanie w ustalaniu przebiegu dróg krajowych i wojewódzkich na obszarze związku.

Powstanie związku umożliwiłoby również jeszcze większą integrację polityki przestrzennej na terenie całej Metropolii. Głównym celem wspólnej polityki  przestrzennej jest ograniczanie zjawiska chaotycznego rozlewania się zabudowy o niskiej intensywności (urban sprawl). Powoduje ono bowiem nieracjonalny wzrost kosztów rozwoju przestrzennego poprzez m.in. nadmierne wydłużenie sieci infrastruktury technicznej i dróg dojazdowych.

Kolejnym bardzo ważnym zadaniem, które mogłoby być realizowane przez Poznański Związek Metropolitalny jest promocja zewnętrzna Metropolii Poznań oraz pozyskiwanie inwestorów. Niewątpliwie bardziej zasadne jest promowanie milionowej metropolii z wieloma terenami inwestycyjnymi niż  0,5 milionowego miasta jakim jest Poznań

Powstanie związku umożliwiłoby pełnienie przez niego roli centrum usług wspólnych dla wszystkich samorządów tworzących związek oraz dla wszystkich jednostek organizacyjnych należących do tych samorządów (np. szkoły, przedszkola, instytucje kultury itp.). Idea utworzenia centrum usług wspólnych polega np. na stworzeniu jednego kompetentnego zespołu prawników, informatyków, księgowych obsługujących wszystkie jednostki wchodzące w skład związku. W ten sposób każda gmina, która zatrudnia na co dzień jednego lub dwóch prawników będzie miała dostęp do wieloosobowego i specjalistycznego zespołu prawnego lub informatycznego, ponosząc niższe koszty. Takie centrum usług wspólnych mogłoby również pełnić rolę Centralnego zamawiającego w imieniu wszystkich gmin tworzących Metropolie Poznań.

Projekt ustawy można podejrzeć tutaj: https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=1196

NAPISZ DO NAS

Masz pytanie lub komentarz? Czekamy na Twoją wiadomość!

Wysyłanie

©2020 .Nowoczesna Wszelkie prawa zastrzeżone

Zaloguj się używając swojego loginu i hasła

Nie pamiętasz hasła ?